Pulsatory pneumatyczne

Pulsatory pneumatyczne

W przypadku występowania problemów zawieszania materiałów sypkich, związanych z ich składowaniem w dużych zbiornikach stalowych lub zbiornikach żelbetowych, firma oferuje metodę dynamicznej aeracji, za pomocą układów pulsatorów pneumatycznych (armatek powietrznych) własnej produkcji. Zastosowanie pulsatorów eliminuje powstawanie nawisów, zatykanie się wylotów, oklejanie ścian zbiorników, tak więc w efekcie powiększa się pojemność użyteczna zbiorników, zapewniona jest drożność wylotów, a tym samym ciągłość procesu technologicznego. Poza zasobnikami pulsatory pneumatyczne stosowane są też w wielu innych miejscach, przede wszystkim na wieżach wymienników pieców cementowych, na lejach zasypowych elektrofiltrów, do przedmuchiwania korków lub oklejeń powstających w rurach przesypowych oraz innego rodzaju urządzeniach.

Zasada działania

Pulsator pneumatyczny „SYNEX” magazynuje, a następnie uwalnia w bardzo krótkim czasie sprężone powietrze poprzez odpowiednio ukształtowaną i ukierunkowaną dyszę. Podczas napełniania naczynia ciśnieniowego, powietrze o ciśnieniu od 0,35 MPa do 1,0 MPa przepływa z sieci zasilającej sprężonego powietrza poprzez zawór zwrotny, dodatkowo, część powietrza jest dostarczana do zaworu elektromagnetycznego 3/2 drożnego, zabudowanego na głowicy membranowej. W zależności od wykonania zbiornika, na jednym z króćców ½” jest zamontowany wyłącznik ciśnieniowy. Informuje on o gotowości pracy pulsatora (zbiornik napełniony). Po otrzymaniu sygnału z układu sterowania, zawór elektromagnetyczny powoduje zadziałanie głowicy membranowej tj. otwarcie wylotu powietrza. Następuje szybkie, wybuchowe opróżnienie zbiornika. Zamknięcie wylotu następuje samoczynnie pod wpływem działania sprężyny.

ZASTOSOWANIE

Pulsatory pneumatyczne typu SYNEX przeznaczone są do usuwania nawisów, złogów, zawieszeń, oklejeń, napieków, itp. zjawisk związanych ze składowaniem, przechowywaniem i transportem materiałów sypkich w ciągach technologicznych. Usuwanie powstających w/w zjawisk i zapobieganie im osiąga się poprzez wprowadzenie do wnętrza ciągu technologicznego ukierunkowanej strugi sprężonego powietrza, wyrzucanej z naczynia ciśnieniowego pulsatora. Struga ta, o dynamicznym, eksplozyjnym charakterze, jest kierowana poprzez dyszę i króciec przyłączeniowy w strefę przylegania materiału do ściany.