III WEZWANIE  AKCJONARIUSZY

do złożenia akcji w Spółce

z dnia 05.10.2020

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw – Zarząd Spółki: Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji „INWET” S.A.  w Chorzowie przypomina o obowiązku dematerializacji akcji Spółki, która oznacza zastąpienie akcji dokumentowej (papierowej) elektronicznym zapisem prowadzonym przez wybrany podmiot na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 września 2020 r. Zgodnie z Uchwałą nr 13 WZ  podmiotem tym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048901, NIP 5261026828, REGON: 010648495, z kapitałem zakładowym w wysokości 23.640.000,00 złotych.
Wobec wprowadzonych zmian do przepisów prawa dotyczących dematerializacji akcji Zarząd wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 listopada 2020r.

Akcje należy złożyć w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Złożenie dokumentów odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszom.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Jerzy Pawlikowski