KLAUZULA INFORMACYJNA

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji „INWET” Spółka Akcyjna z siedziba w Chorzowie (41-500), ul. Zgrzebnioka 5; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS 0000055907;
  nr NIP 627-001-21-57; nr REGON 008120123; kapitał zakładowy 231.380,-zł wpłacony w całości.Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się w następujący sposób:
  – listownie pod adresem: Przedsiębiorstwo Wdrażania Innowacji „INWET” Spółka Akcyjna, 41-500 Chorzów, ul. Zgrzebnioka 5,
  – przez e-mail: inwet@inwet.eu,
  – telefonicznie: 32 24 11 309; 32 24 74 896; 32 24 74 897.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) związanym z przygotowaniem i przedstawieniem oferty oraz realizacją złożonego przez Pana/Panią zamówienia lub zawartej umowy. Podstawą przetwarzania danych
  osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji/dostawy, nr telefonu, adres e-mail jest Pana/Pani dobrowolna zgoda lub zawarta umowa
  (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
  b) dla celu marketingu produktów własnych Administratora Danych Osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych, kontaktowania się
  w celach marketingowych poprzez dostępne kanały komunikacji (e-mail, telefon) za Pana/Pani zgodą – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
  c) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  d) rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  e) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa i administracyjnymi.
 3. Pana/Pani dane zostały pozyskane:
  a) przekazane dobrowolnie osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną,
  b) w ramach wykonywania umowy o charakterze handlowym.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  a) pracownicy Administratora Danych Osobowych zajmujący się przygotowaniem, obsługą i realizacją zamówień i umów,
  b) podmiot zewnętrzny – firma kurierska, zajmująca się na podstawie zawartej z Administratorem Danych Osobowych umowy, obsługą transportową klientów Administratora Danych Osobowych,
  c) podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych Osobowych, na podstawie zawartych umów, usługi podatkowo-rachunkowe, magazynowania, obsługi teleinformatycznej, usługi pocztowe, a w razie potrzeby usługi windykacyjne, faktoringowe i pomoc prawną,
  d) podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zamówienia lub obowiązywania umowy, do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, a w prawnie uzasadnionych interesach Administratora Danych Osobowych (marketing) do czasu wniesienia sprzeciwu i wycofania zgody na przetwarzanie,
  ale maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed cofnięciem. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób i w dowolnym momencie, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail inwet@inwet.eu lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby Administratora Danych Osobowych.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją złożonego zamówienia lub realizacji umowy. Brak sprzeciwu
  z Pana/Pani strony jest traktowany jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych i podmioty współpracujące.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.