Stół wibraycjny do badania wpływu wibracji na konstrukcje nośne