Walne Zgromadzenie PWI „INWET” S.A.

Szanowni Akcjonariusze,

            Zarząd Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji „INWET” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie, ul. Zgrzebnioka 5, zawiadamia, że dnia  22 września 2021 r., o godz.1600, w siedzibie Spółki odbędzie się Walne Zgromadzenie PWI „INWET” S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
  3. Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 01.04.2020 – 31.03.2021  wraz ze sprawozdaniem finansowym.
  4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.04.2020 – 31.03.2021 
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
       Spółki za rok obrotowy 01.04.2020 – 31.03.2021 
5.2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.04.2020 – 31.03.2021 
5.3. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki
5.4. podziału zysku za rok obrotowy 01.04.2020 – 31.03.2021 
5.5.wyboru członka Zarządu na trzyletnią kadencję.

5.6. wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.

5.7. udzielenia zezwolenia Zarządowi Spółki na obciążenie nieruchomości Spółki kredytem
       bankowym.
5.8. zmiany w zasadach wynagradzania za udział w pracach Rady Nadzorczej oraz w posiedzeniach
       Zarządu Spółki.

  • Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Przygotowane materiały i projekty uchwał będą do wglądu w siedzibie spółki od  dnia 08 września 2021 r. w godzinach od 800 do 1500.

Prezes Zarządu
Jerzy Pawlikowski