WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI Z DNIA 07.07.2020

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji „INWET” S.A. w Chorzowie informuje, że na podstawie zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych z dniem 31 marca 2021r. nastąpi dematerializacja akcji, co oznacza, że przestaną funkcjonować w obrocie akcje w formie dokumentowej (papierowej). Zostaną zastąpione zapisem w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez domy maklerskie czy instytucje inwestycyjno-finansowe.

 

Wobec czego Spółka PWI „INWET” S.A. jest obowiązana do dnia 30 września 2020 r. dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia w systemie teleinformatycznym rejestru akcjonariuszy, a także zawarcie z nimi umowy o prowadzenie tego rejestru. Spółka na podstawie wprowadzonych zmian do przepisów Kodeksu spółek handlowych jest obowiązana do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (oryginałów).

 

W związku z powyższym niniejsze pismo proszę potraktować jako pierwsze wezwanie do złożenia przez Pana/ią posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki PWI „INWET” S.A. w Chorzowie przy ulicy Zgrzebnioka 5 w godzinach pracy Spółki tj. od 8oo do 15oo w dniach poniedziałek – piątek.

 

Akcjonariusz, który nie złoży posiadanych akcji nie zostanie wpisany do rejestru akcjonariuszy, co skutkować będzie, iż z dniem 31 marca 2021 r. akcjonariusz nie będzie mógł korzystać z przysługujących mu praw jako akcjonariusza odnośnie głosowania czy otrzymania dywidendy.

 

 

Z poważaniem

 

Prezes Zarządu

Jerzy Pawlikowski