Walne Zgromadzenie PWI „INWET” S.A.

Szanowni Akcjonariusze,

            Zarząd Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji „INWET” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie, ul. Zgrzebnioka 5, zawiadamia, że dnia  22 września 2021 r., o godz.1600, w siedzibie Spółki odbędzie się Walne Zgromadzenie PWI „INWET” S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
  3. Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 01.04.2020 – 31.03.2021  wraz ze sprawozdaniem finansowym.
  4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.04.2020 – 31.03.2021 
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
       Spółki za rok obrotowy 01.04.2020 – 31.03.2021 
5.2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.04.2020 – 31.03.2021 
5.3. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki
5.4. podziału zysku za rok obrotowy 01.04.2020 – 31.03.2021 
5.5.wyboru członka Zarządu na trzyletnią kadencję.

5.6. wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.

5.7. udzielenia zezwolenia Zarządowi Spółki na obciążenie nieruchomości Spółki kredytem
       bankowym.
5.8. zmiany w zasadach wynagradzania za udział w pracach Rady Nadzorczej oraz w posiedzeniach
       Zarządu Spółki.

  • Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Przygotowane materiały i projekty uchwał będą do wglądu w siedzibie spółki od  dnia 08 września 2021 r. w godzinach od 800 do 1500.

Prezes Zarządu
Jerzy Pawlikowski

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI Z DNIA 07.07.2020

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji „INWET” S.A. w Chorzowie informuje, że na podstawie zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych z dniem 31 marca 2021r. nastąpi dematerializacja akcji, co oznacza, że przestaną funkcjonować w obrocie akcje w formie dokumentowej (papierowej). Zostaną zastąpione zapisem w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez domy maklerskie czy instytucje inwestycyjno-finansowe.

 

Wobec czego Spółka PWI „INWET” S.A. jest obowiązana do dnia 30 września 2020 r. dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia w systemie teleinformatycznym rejestru akcjonariuszy, a także zawarcie z nimi umowy o prowadzenie tego rejestru. Spółka na podstawie wprowadzonych zmian do przepisów Kodeksu spółek handlowych jest obowiązana do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (oryginałów).

 

W związku z powyższym niniejsze pismo proszę potraktować jako pierwsze wezwanie do złożenia przez Pana/ią posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki PWI „INWET” S.A. w Chorzowie przy ulicy Zgrzebnioka 5 w godzinach pracy Spółki tj. od 8oo do 15oo w dniach poniedziałek – piątek.

 

Akcjonariusz, który nie złoży posiadanych akcji nie zostanie wpisany do rejestru akcjonariuszy, co skutkować będzie, iż z dniem 31 marca 2021 r. akcjonariusz nie będzie mógł korzystać z przysługujących mu praw jako akcjonariusza odnośnie głosowania czy otrzymania dywidendy.

 

 

Z poważaniem

 

Prezes Zarządu

Jerzy Pawlikowski

Bezpieczne i efektywne usuwanie nawisów oraz zatorów węglowych w przyszybowych i buforowych zbiornikach urobku w kopalniach węgla kamiennego

W magazynie Powder&Bulk (05/2017) pojawił się artykuł, opisujący zastosowanie pulsatorów naszej firmy do bezpiecznego usuwania zatorów i nawisów węglowych w zbiornikach urobku w kopalniach węgla kamiennego. Serdecznie zachęcamy do przeczytania artykułu!

LINK: Bezpieczne i efektywne usuwanie nawisów oraz zatorów węglowych w przyszybowych i buforowych zbiornikach urobku w kopalniach węgla kamiennego

Drużyna INWET

24 marca 2017 roku drużyna INWET zajęła I miejsce Pucharu Ligii Red Box. Gratulujemy całemu zespołowi i życzymy dalszych sukcesów!

 

Wygrana drużyyny INWET

Z innowacjami za pan brat

Prezes naszej firmy udzielił wywiadu dla magazynu Powder&Bulk w najnowszym jego numerze 4/2017. Zapraszamy do lektury!

Wywiad w formacie PDF: Z innowacjami za pan brat

Wywiad na stronie Powder&Bulk: LINK

Przesiewacz typu Flip-Flow

W trzecim numerze z tego roku magazynu Powder&Bulk można znaleźć informacje o nowym typie przesiewacza zwanym Flip-Flow. Przesiewacz ten jest oferowany przez firmę Vibroplan z którą współpracujemy. Zapraszamy do zapoznania się z newsem poprzez link poniżej:

Przesiewacz typu Flip-Flow